30% rabatt gäller nu! 🤍 Vackra produkter 🤍 Utmärkt kundservice 🤍 Snabb leverans 🤍 Frakt inom Sverige 49kr

Säkerhet

Läs noga igenom säkerhetskortet som medföljer ditt köp! Det är mycket viktigt att vara uppmärksamma och ta hand om din bebis när du använder bärsjal.

Håll koll på detta:

1. Barnet ska vara nära nog att kyssa på huvudet (detta kan skilja sig beroende på bärarens kropp, men poängen är att kunna hålla koll på luftvägarna)

2. Babys luftvägar är fria, kontrollera att du kan placera fingret mellan barnets haka och bröst. Om barnets nacke ligger för långt bak eller trycks hårt mot bröstet kan det begränsa dess luftvägar

3. Tyget sitter tätt på din och barnets rygg

4. Med användning av ringsjal, se till att ringarna sitter i en corsage position

5. Barnet sitter i en "M" position för bästa ergonomiska bärandet (detta kan skilja sig också för mindre barn då det kan vara mer "J" liknande)

6. Kolla barnet ofta, särskilt de som är 4 månader och yngre

7. Om du ammar i bärsjalen, se till att justera barnet till sittande position efteråt

8. Klä dig själv och bebis efter vädret, detta skiljer sig beroende på årstid, men en bra tumregel är ett lager mindre som du skulle ha på ett barn i barnvagn för att undvika överhettning.

Om du känner dig obekväm eller vill ha experthjälp, vänligen kontakta mig så kan jag hjälpa dig att hitta en babywearing coach i ditt område!


Tänk på vilka aktiviteter du gör när du bär ditt barn! Barn kanske kan nå olika föremål medan de bärs, var försiktig. Var uppmärksam på din ringsjal svans och svansarna på din långsjal eftersom de kan fastnar eller skapa en fallrisk.

Var försiktig och ta ansvar när du bär barn.

 

ENGLISH

Please read through the safety card thoroughly that comes with your purchase! It is very important to be aware and care for your baby while in the ring sling or wrap!

Some quick tips to keep in mind:

1. Baby is close enough to kiss (this can differentiate depending on the carriers body, but the point is to be able to see the baby's airways are free)

2. Baby's airways are free and clear, check to ensure you can place your finger between baby's chin and chest.  If baby's neck is too far back or pressed tightly to chest, it can restrict it's airway

3. Fabric is tight across your back and baby's back

4. When using a ring sling, rings are in a corsage position

5. Baby is sitting in a "M" position for ergonomically correct positioning

6. Check on your baby, especially those under four months

7. If nursing in a wrap or sling, be sure to put baby back in the proper position after

8. Dress yourself and baby according to the weather, this differs depending on the seasons, but a good rule of thumb is one layer less that you would have on a child in a stroller to avoid overheating.  

If you feel uncomfortable or would like expert help, please contact me so I can help you find a babywearing coach in your area!

Please be mindful of what activities you do while carrying your baby!  Children might be able to reach different objects while being carried, use caution.  Be aware of your ring sling tail and the tails of your long wrap as they could catch or create a risk for falling.

Please use caution and be responsible while babywearing.